Regulamin

REGULAMIN

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.koszulki.imasz.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest firma:

P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy (zwana dalej „Sprzedającym”)
ul. Piotrkowska 5, 97-340 Rozprza
tel. 609 849 946
e-mail: koszulki@imasz.pl
NIP: 771-223-45-19, Regon: 592289246
konto bankowe: mBank 54 1140 2004 0000 3802 5088 7559

1.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca i nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

1.3 Każdy klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

1.4 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza automatycznie akceptację całości niniejszego regulaminu.

1.5 Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego, są wyrażone w polskich złotych, zawierają podatek VAT (ceny brutto), nie zawierają kosztów dostawy.
Koszt dostawy określony jest w cenniku dostaw.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM

2.2 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje w momencie złożenia zamówienia w Sklepie.

2.3 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę każdego dnia tygodnia.

2.4 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o statusie jego zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. FORMY PŁATNOŚCI I CENNIK DOSTAW

3.1 Cennik dostaw:
Poczta Polska (płatność z góry on-line na wskazane konto) – 10 zł (czas dostawy 2-5 dni roboczych)
Kurier (płatność z góry on-line na wskazane konto) – 16 zł (czas dostawy 2 dni robocze)
Odbiór osobisty po przedpłacie na konto – koszt dostawy 0 zł

OPŁACENIE ZAMÓWIENIA

3.2 Klient po złożeniu zamówienia jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówiony towar.

3.3 Płatności należy dokonać na wskazany nr konta Sprzedającego za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych (Przelewy24).

3.4 W przypadku niemożności dokonania płatności za zamówienia metodami wskazanymi w punkcie 3.3,Klient może opłacić złożone zamówienie tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy, ul. Piotrkowska 5, 97-340 Rozprza
Numer konta: 54 1140 2004 0000 3802 5088 7559 (mBank)
Tytuł przelewu: nr zamówienia

3.5 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia). W przypadku gdy po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i anulowania zamówienia. Klient zostanie poinformowany o takiej sytuacji z pomocą wiadomości e-mail.

4. TOWARY I ZASADY ICH UŻYTKOWANIA

4.1 Wszystkie towary będące przedmiotem obrotu w Sklepie  pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.

4.2 Towary w postaci koszulek powinny być prane w temperaturze do 40 (czterdziestu) stopni Celsjusza. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany właściwości fizycznych Towarów, w tym odbarwienia, powstałe w wyniku prania ich w wyższej temperaturze lub w sposób niezgodny ze wskazaniami Sprzedającego.

4.3 Zaleca się prasowanie Towarów z naniesioną aplikacją, na lewej (wewnętrznej) stronie tkaniny lub przez inny materiał. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany właściwości fizycznych Towarów, w tym odbarwienia, powstałe w wyniku prasowania Towarów w inny sposób niż wskazany w instrukcji użytkowania Towarów.

4.4 Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i konserwacji oferowanych Towarów znajdują się na dołączanych metkach oraz w ich opisach na stronach.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1 Zamówienie zostanie z realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zaksięgowania należności od Klienta na koncie Sprzedającego.

5.2 Kompletne zamówienie wraz z dowodem zakupu (faktura VAT) zostanie wysłane w wybrany przez Klienta sposób na wskazany adres, na podstawie informacji zawartych przez Klienta w formularzu zamówienia.

5.3 Klienta ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te, powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy, ul. Piotrkowska 5, 97-340 Rozprza)

5.4 W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

6. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONEGO TOWARU

REKLAMACJE

6.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

6.2 W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad produktu w postaci niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji wadliwego towaru poprzez odesłanie go wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji (pobierz formularz reklamacji) na adres Sprzedającego (P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy, ul. Piotrkowska 5, 97-340 Rozprza) z dopiskiem Reklamacja.

6.3a W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.3b W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowy produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

6.4 Koszt reklamacji produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

6.5 Nie przyjmujemy towarów podlegającym reklamacji wysłanych na koszt Sprzedającego.

ZWROTY

6.6 Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

6.7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga przedłożenia wypełnionego oświadczenia zwrotu
w terminie nie dłuższym niż wskazany w punkcie 5.4 (pobierz formularz zwrotu).
W takim przypadku Klient zobowiązany jest do przesłania zakupionego towaru wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dowodem zakupu (faktura VAT) a adres Sprzedającego (P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy, ul. Piotrkowska 5, 97-340 Rozprza) z dopiskiem Zwrot.

6.8 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

6.9 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

6.10 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).

6.11 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

6.12 Nie przyjmujemy towarów podlegającym zwrotowi wysłanych na koszt Sprzedającego.

WYMIANY

6.13 Klient ma prawo do wymiany towaru na inny o takiej samej wartości. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego ( P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy, ul. Piotrkowska 5, 97-340 Rozprza ), z dopiskiem: „Wymiana”. Do produktu odesłanego na wymianę Klient winien załączyć (pobierz formularz wymiany)

6.14 Wszelkie koszty związane z wymianą ponosi Klient.

6.15 Towar, który dotrze do Sprzedającego uszkodzony nie podlega wymianie.

6.16 Nie przyjmujemy towarów podlegającym wymianie wysłanych na koszt Sprzedającego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

7.1 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemuwyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

7.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

7.3 O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

7.4 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (link).
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnegoi poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

7.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Koszulki iMASZ, prowadzony pod www.koszulki.imasz.pl/ (dalej zwaną Witryną) przez P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy z siedzibą pod adresem 97-340 Rozprza, ul. Piotrkowska 5 (dalej zwanego Sklepem). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

8.1 Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8.2 Dane osobowe zbierane przez Sklep to:

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu

8.3 Podawanie powyższych danych jest dobrowolne ale konieczne do rejestracji i/lub dokonania zakupu w witrynie Sklepu.
Powyższe dane będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, nie będą udostępniane ani wykorzystywane do celów z tym niezwiązanych.

8.4 Podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany przez Sklep w celach marketingowych i promocyjnych produktów oferowanych przez witrynę koszulki.imasz.pl.

8.5 Zgoda może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie, wiadomością skierowaną na adres e-mail: koszulki@imasz.pl

9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

9.1 Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

9.2 Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.3 Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

9.4 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:
Grupa Przelewy24:
DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego przez wyżej wymienione podmioty minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności procedura 3D-Secure oraz Certyfikat SSL.
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła.
W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@koszulki.imasz.pl

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@koszulki.imasz.pl

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy sklepu internetowego będącego własnością firmy IMASZ, znajdującego się pod adresem: koszulki.imasz.pl,są własnością P.P.H.U. IMASZ Marcin Chudy.
Wszelkie kopiowanie, linkowanie i udostępnianie treści zawartych na stronie bez zgody właściciela jest zabronione.
Nie respektowanie tej własności może skutkować konsekwencjami prawnymi.